Giải pháp bảo mật CSDL Oracle theo chiều sâu dựa trên các phương pháp ngăn chặn, phát hiện và quản trị, cho phép đảm bảo bảo mật toàn diện hệ thống CSDL của khách hàng:

- Phương pháp ngăn chặn các nguy cơ tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật CSDL:

- Phương pháp theo dõi, tìm kiếm các nguy cơ tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật CSDL:

- Phương pháp quản trị bảo mật CSDL:

Với các phương pháp bảo vệ dữ liệu, chúng ta có những giải pháp tương ứng:

- Phương pháp ngăn chặn các nguy cơ tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật CSDL:

- Phương pháp theo dõi, tìm kiếm các nguy cơ tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật CSDL:

- Phương pháp quản trị bảo mật CSDL:


Bài viết liên quan


Giải pháp Oracle Data Guard

Giải pháp Real Application Cluster

Giải pháp Oracle GoldenGate

Giải pháp giám sát Oracle Grid – Cloud control