Dịch vụ đánh giá cấu hình đánh giá cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle của khách hàng phù hợp với các khuyến cáo tiêu chuẩn Oracle và  khả năng đáp ứng yêu cầu của ứng dụng. Cấu hình của hệ thống bao gồm các thành phần của cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, các thông số và các vấn đề liên quan đến tối ưu được xem xét và tư vấn hợp lý. Các kỹ sơ cấp cao Oracle sẽ thực hiện thu thập các thông tin về cấu hình và thực hiện rà soát, kiểm tra và đưa ra các khuyến cáo thiết thực giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.


Bài viết liên quan


Dịch vụ bảo trì tối ưu CSDL Oracle

Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle

Dịch vụ nâng cấp hệ thống

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle

Dịch vụ đào tạo theo yêu cầu