Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle sẽ đánh giá mức độ an toàn bảo mật của hệ thống CSDL Oracle khách hàng theo chuẩn khuyến cáo tốt nhất của Oracle.

Các kỹ sư cấp cao sẽ thực hiện kiểm thử hệ thống giả lập các thao tác tấn công từ bên ngoài cũng như bên trong nhằm tìm kiếm và phát hiện các lỗ hổng bảo mật trên thống. Từ những thông tin thu thập được các kỹ sư cấp cao sẽ thực hiện tư vấn, khuyến cáo an toàn bảo mật trên hệ thống khách hàng.


Bài viết liên quan


Dịch vụ đánh giá cấu hình hệ thống

Dịch vụ bảo trì tối ưu CSDL Oracle

Dịch vụ nâng cấp hệ thống

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle

Dịch vụ đào tạo theo yêu cầu