Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu CSDL Oracle cung cấp dịch vụ chuyển đổi CSDL Oracle như sau:

CSDL Oracle 12c

Nâng cấp và chuyển đổi các hệ thống Oracle Ebusiness Suite (EBS)

Các kỹ sư cấp cao sẽ thực hiện kiểm tra thông tin hệ thống CSDL. Các thông tin sau khi được thu thập sẽ được phân tích để đưa ra các giải pháp cho việc chuyển đổi dữ liệu hệ thống. Các công cụ, phần mềm được sử dụng trong quá trình chuyển đổi hệ thống như : Oracle Data Pump, Oracle Recovery Manager, Oracle Transportable Tablespace, Oracle GoldenGate, Oracle Data Guard, Oracle Streams v.v.


Bài viết liên quan


Dịch vụ đánh giá cấu hình hệ thống

Dịch vụ bảo trì tối ưu CSDL Oracle

Dịch vụ đánh giá an toàn bảo mật CSDL Oracle

Dịch vụ nâng cấp hệ thống

Dịch vụ đào tạo theo yêu cầu