Dịch vụ bảo trì hệ thống eBusiness Suite

Dịch vụ bảo trì hệ thống eBusiness Suite sẽ đánh giá hiệu suất, bảo trì các thành phần của hệ thống EBS bao gồm phần mềm ứng dụng, Database. Các thông tin của hệ thống sẽ được thu thập theo định kỳ, cho phép xác định và cảnh báo sớm các vấn đề của hệ thống.

Xem thêm...

Dịch vụ chuyển đổi,nâng cấp hệ thống eBusiness Suite

Dịch vụ chuyển đổi, nâng cấp hệ thống cung cấp giải pháp chuyển đổi, nâng cấp hệ thống EBS giữa các nền tảng khác nhau.

Xem thêm...